Giới thiệu khóa học

PHẦN NGHE : 

·  Bài 1: Nghe hình 1 và 2

·  Bài 2: Nghe biểu đồ 3

·  Bài 3: Nghe chọn câu tiếp theo (câu 4 đến câu 8)

·  Bài 4: Nghe chọn hành động sẽ làm của nữ (câu 9 đến câu 12)

·  Bài 5: Thực hành giải đề nghe Topik II: Đề 35 (câu 1 đến câu 12)

·  Bài 6: Thực hành giải đề nghe Topik II: Đề 36 (câu 1 đến câu 12)

·  Bài 7: Thực hành giải đề nghe Topik II: Đề 37 (câu 1 đến câu 12)

·  Bài 8: Thực hành giải đề nghe Topik II: Đề 41 (câu 1 đến câu 12)

·  Bài 9: Thực hành giải đề nghe Topik II: Đề 47 (câu 1 đến câu 12)

·  Bài 10: Thực hành giải đề nghe Topik II: Đề 52 (câu 1 đến câu 12)

·  Bài 11: Thực hành giải đề nghe Topik II: Đề 60 (câu 1 đến câu 12)

PHẦN ĐỌC : 

Bài 1: Tổng hợp ngữ pháp trung cấp (câu 1 đến câu 4)

Bài 2: Quảng cáo (câu 5 đến câu 8)

Bài 3: Chọn câu đúng (câu 9 đến câu 12)

Bài 4: Thực hành giải đề đọc Topik II Đề 35 (câu 1 đến câu 12)

Bài 5: Thực hành giải đề đọc Topik II: Đề 36 (câu 1 đến câu 12)

Bài 6: Thực hành giả đề đọc Topik II: Đề 37 (câu 1 đến câu 12)

Bài 7:  Thực hành giải đề đọc Topik II: Đề 41 (câu 1 đến câu 12)

Bài 8:  Thực hành giải đề đọc Topik II: Đề 47 (câu 1 đến câu 12)

Bài 9: Thực hành giải đề đọc Topik II: Đề 52 (câu 1 đến câu 12)

Bài 10: Thực hành giải đề đọc Topik II: Đề 60 (câu 1 đến câu 12)

PHẦN VIẾT

Bài 1: Động từ bất quy tắc

Bài 2: Kính ngữ 

Bài 3: Phủ định và khẳng định

Bài 5: Nối câu

Bài 6: Thực hành giải đề viết Topik: Đề 35 (câu 51, 52)

Bài 7: Thực hành giải đề viết Topik: Đề 36 (câu 51, 52) 

Bài 8: Thực hành giải đề viết Topik: Đề 37 (câu 51, 52) 

Bài 9: Thực hành giải đề viết Topik: Đề 41 (câu 51, 52) 

Bài 10: Thực hành giải đề viết Topik: Đề 47 (câu 51, 52) 

Bài 11: Thực hành giải đề viết Topik: Đề 52 (câu 51, 52) 

Bài 12: Thực hành giải đề viết Topik: Đề 60 (câu 51.52) Nội dung khóa học

Đăng ký khóa học

Combo đặc biệt Topik 3

Tổng hợp kiến thức và giải đề Topik 3

1,499,000 đ
4 tháng
Đăng ký