Điều ta biết như một giọt nước.

Điều ta không biết thì mênh mông như cả đại dương. (Einsten)

Để đạt sự tập trung tối đa hãy tắt các thiết bị và website giải trí khác

Giới thiệu khóa học

Tổng hợp kiến thức Topik 3,4 

Topik 3

PHẦN NGHE 

 • ·  Bài 1: Nghe hình 1 và 2
 • ·  Bài 2: Nghe biểu đồ 3
 • ·  Bài 3: Nghe chọn câu tiếp theo (câu 4 đến câu 8)
 • ·  Bài 4: Nghe chọn hành động sẽ làm của nữ (câu 9 đến câu 12)
 • ·  Bài 5: Thực hành giải đề nghe Topik II: Đề 35 (câu 1 đến câu 12)
 • ·  Bài 6: Thực hành giải đề nghe Topik II: Đề 36 (câu 1 đến câu 12)
 • ·  Bài 7: Thực hành giải đề nghe Topik II: Đề 37 (câu 1 đến câu 12)
 • ·  Bài 8: Thực hành giải đề nghe Topik II: Đề 41 (câu 1 đến câu 12)
 • ·  Bài 9: Thực hành giải đề nghe Topik II: Đề 47 (câu 1 đến câu 12)
 • ·  Bài 10: Thực hành giải đề nghe Topik II: Đề 52 (câu 1 đến câu 12)
 • ·  Bài 11: Thực hành giải đề nghe Topik II: Đề 60 (câu 1 đến câu 12)

PHẦN ĐỌC 

 • Bài 1: Tổng hợp ngữ pháp trung cấp (câu 1 đến câu 4)
 • Bài 2: Quảng cáo (câu 5 đến câu 8)
 • Bài 3: Chọn câu đúng (câu 9 đến câu 12)
 • Bài 4: Thực hành giải đề đọc Topik II Đề 35 (câu 1 đến câu 12)
 • Bài 5: Thực hành giải đề đọc Topik II: Đề 36 (câu 1 đến câu 12)
 • Bài 6: Thực hành giả đề đọc Topik II: Đề 37 (câu 1 đến câu 12)
 • Bài 7:  Thực hành giải đề đọc Topik II: Đề 41 (câu 1 đến câu 12)
 • Bài 8:  Thực hành giải đề đọc Topik II: Đề 47 (câu 1 đến câu 12)
 • Bài 9: Thực hành giải đề đọc Topik II: Đề 52 (câu 1 đến câu 12)
 • Bài 10: Thực hành giải đề đọc Topik II: Đề 60 (câu 1 đến câu 12)

PHẦN VIẾT

 • Bài 1: Động từ bất quy tắc
 • Bài 2: Kính ngữ 
 • Bài 3: Phủ định và khẳng định
 • Bài 5: Nối câu
 • Bài 6: Thực hành giải đề viết Topik: Đề 35 (câu 51, 52)
 • Bài 7: Thực hành giải đề viết Topik: Đề 36 (câu 51, 52) 
 • Bài 8: Thực hành giải đề viết Topik: Đề 37 (câu 51, 52) 
 • Bài 9: Thực hành giải đề viết Topik: Đề 41 (câu 51, 52) 
 • Bài 10: Thực hành giải đề viết Topik: Đề 47 (câu 51, 52) 
 • Bài 11: Thực hành giải đề viết Topik: Đề 52 (câu 51, 52) 
 • Bài 12: Thực hành giải đề viết Topik: Đề 60 (câu 51.52) 

Topik 4 

PHẦN ĐỌC 

 • Bài 1: Tổng hợp ngữ pháp 
 • Bài 2: Đọc văn bản và sắp xếp thành một văn bản có ý nghĩa
 • Bài 3: Điền khuyết
 • Bài 4: Danh sách các phó từ và các dấu hiệu nhận biết để điền các phó từ vào văn bản
 • Bài 5: Danh sách thành ngữ và tục ngữ tiếng Hàn và các bước để tìm ra đáp án thành ngữ và tục ngữ
 • Bài 6: Chọn câu trọng tâm
 • Bài 7: Danh sách từ cảm xúc và cách đi tìm cảm xúc được thể hiện trong câu gạch dưới trong văn bản 
 • Bài 8: Thực hành giải đề đọc Topik II đề 35
 • Bài 9: Thực hành giải đề đọc Topik II đề 36
 • Bài 10: Thực hành giải đề đọc Topik II đề 37
 • Bài 11: Thực hành giải đề đọc Topik II đề 41
 • Bài 12: Thực hành giải đề đọc Topik II đề 47
 • Bài 13: Thực hành giải đề đọc Topik II đề 52
 • Bài 14: Thực hành giải đề đọc Topik II đề 60
  PHẦN NGHE
 • Bài 1: Nghe và chọn câu đúng 
 • Bài 2: Câu trọng tâm: Nghe và chọn suy nghĩ/quan điểm của nam
 • Bài 3: Nghe và chọn hanh động đang làm của nam
 • Bài 4: Thực hanh giải đề nghe Topik II: Đề 35
 • Bài 5: Thực hanh giải đề nghe Topik II: Đề 36
 • Bài 6: Thực hanh giải đề nghe Topik II: Đề 37
 • Bài 7: Thực hanh giải đề nghe Topik II: Đề 41
 • Bài 8: Thực hanh giải đề nghe Topik II: Đề 47
 • Bài 9: Thực hanh giải đề nghe Topik II: Đề 52
 • Bài 10:  Thực hanh giải đề nghe Topik II: Đề 60

PHẦN VIẾT

 • Bài 1: Đuôi kết thúc
 • Bài 2: Hướng dẫn viết trong ô
 • Bài 3: Biểu đồ hình tròn
 • Bài 4: Trình bày bố cục bài viết biểu đồ đường
 • Bài 5: Cách thức trình bày memo
 • Bài 6: Thực hành giải đề viết Topij II đề 35
 • Bài 7: Thực hành giải đề viết Topik II đề 36
 • Bài 8: Thực hành giải đề viết Topik II đề 41
 • Bài 9:  Thực hành giải đề viết Topik II đề 47
 • Bài 10:  Thực hành giải đề viết Topik II đề 52
 • Bài 11:  Thực hành giải đề viết Topik II đề 60
 • Thành ngữ - Tục ngữ (Tài liệu đính kèm được biên soạn bởi Hàn ngữ SHB) 

Nội dung khóa học

Thành ngữ - Tục ngữ (Tài liệu đính kèm được biên soạn bởi Hàn ngữ SHB)
 Bài 1

Đăng ký khóa học

Khóa học combo Topik 3&4

2,449,000 đ
8 tháng
Đăng ký