Đề Topik 34 - Đề 41 Nghe-Hàn ngữ SHB

Đề Topik 34 - Đề 41 Nghe

Bạn có thể làm lại bài kiểm tra nhiều lần.
Chúc bạn may mắn!


Số câu hỏi: 24

Thời gian làm bài: 50 phút 0 giây

Câu hỏi 1 (1 điểm):

41 nghe


Câu hỏi 2 (1 điểm):


41 nghe 

2Câu hỏi 3 (1 điểm):

41 nghe 


Câu hỏi 4 (2 điểm):

41.Nghe

※ [4~8] 다음 대화를 잘 듣고 이어질 수 있는 말을 고르십시오. (각 2점)

4. 


Câu hỏi 5 (2 điểm):

41.Nghe

5. 


Câu hỏi 6 (2 điểm):

41.Nghe

6. 


Câu hỏi 7 (2 điểm):

41.Nghe

7. 


Câu hỏi 8 (2 điểm):

41.Nghe

8.


Câu hỏi 9 (2 điểm):

41.Nghe

※ [9~12] 다음 대화를 잘 듣고 여자가 이어서 할 행동으로 알맞은 것을

고르십시오. (각 2점)

9. 


Câu hỏi 10 (2 điểm):

41.Nghe

10. 


Câu hỏi 11 (2 điểm):

41.Nghe

11. 


Câu hỏi 12 (2 điểm):

41.Nghe

12. 


Câu hỏi 13 (2 điểm):

41.Nghe

※ [13~16] 다음을 듣고 내용과 일치하는 것을 고르십시오. (각 2점)

13. 


Câu hỏi 14 (2 điểm):

41.Nghe

14. 


Câu hỏi 15 (2 điểm):

41.Nghe

15. 


Câu hỏi 16 (2 điểm):

41.Nghe

16. 


Câu hỏi 17 (2 điểm):

41.Nghe

※ [17~20] 다음을 듣고 남자의 중심 생각을 고르십시오. (각 2점)

17. 


Câu hỏi 18 (2 điểm):

41.Nghe

18. 


Câu hỏi 19 (2 điểm):

41.Nghe

19. 


Câu hỏi 20 (2 điểm):

41.Nghe

20. 


Câu hỏi 21 (2 điểm):

41.Nghe

※ [21~22] 다음을 듣고 물음에 답하십시오. (각 2점)

21. 남자의 중심 생각으로 맞는 것을 고르십시오.


Câu hỏi 22 (2 điểm):

41.Nghe

22. 들은 내용으로 맞는 것을 고르십시오.


Câu hỏi 23 (2 điểm):

41.Nghe

※ [23~24] 다음을 듣고 물음에 답하십시오. (각 2점)

23. 남자는 무엇을 하고 있는지 맞는 것을 고르십시오.


Câu hỏi 24 (2 điểm):

41.Nghe

24. 들은 내용으로 맞는 것을 고르십시오.


0 bình luận