Đề Topik 34 - Đề 47 Nghe-Hàn ngữ SHB

Đề Topik 34 - Đề 47 Nghe

Bạn có thể làm lại bài kiểm tra nhiều lần.
Chúc bạn may mắn!


Số câu hỏi: 24

Thời gian làm bài: 50 phút 0 giây

Câu hỏi 1 (1 điểm):

47.Nghe

1. 


Câu hỏi 2 (1 điểm):

47.Nghe 

2.


Câu hỏi 3 (1 điểm):

47.Nghe

3.


Câu hỏi 4 (2 điểm):

47.Nghe

※ [4~8]다음 대화를 잘 듣고 이어질 수 있는 말을 고르십시오.(각 2점)

4.


Câu hỏi 5 (2 điểm):

47.Nghe

5. 


Câu hỏi 6 (2 điểm):

47.Nghe

6. 


Câu hỏi 7 (2 điểm):

47.Nghe

7. 


Câu hỏi 8 (2 điểm):

47.Nghe

8. 


Câu hỏi 9 (2 điểm):

47.Nghe

※ [9~12]다음 대화를 잘 듣고 여자가 이어서 할 행동으로 알맞은 것을

고르십시오.(각 2점)

9. 


Câu hỏi 10 (2 điểm):

47.Nghe

10. 


Câu hỏi 11 (2 điểm):

47.Nghe

11. 


Câu hỏi 12 (2 điểm):

47.Nghe

12. 


Câu hỏi 13 (2 điểm):

47.Nghe

※ [13~16]다음을 듣고 내용과 일치하는 것을 고르십시오.(각 2점)

13. 


Câu hỏi 14 (2 điểm):

47.Nghe

14. 


Câu hỏi 15 (2 điểm):

47.Nghe

15. 


Câu hỏi 16 (2 điểm):

47.Nghe

16. 


Câu hỏi 17 (2 điểm):

47.Nghe

※ [17~20]다음을 듣고 남자의 중심 생각을 고르십시오.(각 2점)

17. 


Câu hỏi 18 (2 điểm):

47.Nghe

18. 


Câu hỏi 19 (2 điểm):

47.Nghe

19. 


Câu hỏi 20 (2 điểm):

47.Nghe

20. 


Câu hỏi 21 (2 điểm):

47.Nghe

※ [21~22]다음을 듣고 물음에 답하십시오.(각 2점)

21.남자의 중심 생각으로 맞는 것을 고르십시오


Câu hỏi 22 (2 điểm):

47.Nghe

22.들은 내용으로 맞는 것을 고르십시오.


Câu hỏi 23 (2 điểm):

47.Nghe

※ [23~24]다음을 듣고 물음에 답하십시오.(각 2점)

23.남자가 무엇을 하고 있는지 맞는 것을 고르십시오.


Câu hỏi 24 (2 điểm):

47.Nghe

24.들은 내용으로 맞는 것을 고르십시오


0 bình luận