Bài 1: 1. 입니다/입니까? 2. 은/는 (1) 3. 이, 그, 저 -Hàn ngữ SHB

Bài 1: 1. 입니다/입니까? 2. 은/는 (1) 3. 이, 그, 저

Tài liệu đính kèm:

Hoàn thành
0 bình luận