Giới thiệu khóa học

  • Bài 1: Tổng hợp ngữ pháp trung cấp (câu 1 đến câu 4)
  • Bài 2: Quảng cáo
  • Bài 3: Chọn câu đúng
  • Bài 4: Thực hành giải đề đọc Topik II Đề 35 (câu 1 đến câu 12)
  • Bài 5: Thực hành giải đề đọc Topik II: Đề 36 (câu 1 đến câu 12)
  • Bài 6: Thực hành giả đề đọc Topik II: Đề 37 (câu 1 đến câu 12)
  • Bài 7:  Thực hành giải đề đọc Topik II: Đề 41 (câu 1 đến câu 12)
  • Bài 8:  Thực hành giải đề đọc Topik II: Đề 47 (câu 1 đến câu 12)
  • Bài 9: Thực hành giải đề đọc Topik II: Đề 52 (câu 1 đến câu 12)
  • Bài 10: Thực hành giải đề đọc Topik II: Đề 60 (câu 1 đến câu 12)

Đăng ký khóa học

Khóa học Topik 3 - Đọc

700,000 đ Đăng ký