Giới thiệu khóa học


 • Bài 1: Nghe hình 1 và 2
 • Bài 2: Nghe biểu đồ 3
 • Bài 3: Nghe chọn câu tiếp theo (câu 4 đến câu 8)
 • Bài 4: Nghe chọn hành động sẽ làm của nữ (câu 9 đến câu 12)
 • Bài 5: Thực hành giải đề nghe Topik II: Đề 35 (câu 1 đến câu 12)
 • Bài 6: Thực hành giải đề nghe Topik II: Đề 36 (câu 1 đến câu 12)
 • Bài 7: Thực hành giải đề nghe Topik II: Đề 37 (câu 1 đến câu 12)
 • Bài 8: Thực hành giải đề nghe Topik II: Đề 41 (câu 1 đến câu 12)
 • Bài 9: Thực hành giải đề nghe Topik II: Đề 47 (câu 1 đến câu 12)
 • Bài 10: Thực hành giải đề nghe Topik II: Đề 52 (câu 1 đến câu 12)
 • Bài 11: Thực hành giải đề nghe Topik II: Đề 60 (câu 1 đến câu 12)

Đăng ký khóa học

Khóa học Topik 3 - Nghe

700,000 đ Đăng ký