Giới thiệu khóa học

  • Bài 1: Động từ bất quy tắc
  • Bài 2: Kính ngữ 
  • Bài 3: Phủ định và khẳng định
  • Bài 4: Thì
  • Bài 5: Nối câu
  • Bài 6: Thực hành giải đề viết Topik: Đề 35 (câu 51, 52)
  • Bài 7: Thực hành giải đề viết Topik: Đề 36 (câu 51, 52) 
  • Bài 8: Thực hành giải đề viết Topik: Đề 37 (câu 51.52) 
  • Bài 9: Thực hành giải đề viết Topik: Đề 41 (câu 51, 52) 
  • Bài 10: Thực hành giải đề viết Topik: Đề 47 (câu 51, 52) 
  • Bài 11: Thực hành giải đề viết Topik: Đề 52 (câu 51, 52) 
  • Bài 12: Thực hành giải đề viết Topik: Đề 60 (câu 51, 52)

  Đăng ký khóa học

  Khóa học Topik 3 - Viết

  700,000 đ Đăng ký