Topik 5,6 - Đề 35 nghe -Hàn ngữ SHB

Topik 5,6 - Đề 35 nghe

Bạn có thể làm lại bài kiểm tra nhiều lần.
Chúc bạn may mắn!


Số câu hỏi: 25

Thời gian làm bài: 45 phút 0 giây

Câu hỏi 1 (2 điểm):

35 nghe

※ [25~26] 다음을 듣고 물음에 답하십시오. (각 2점)

25. 남자의 중심 생각으로 맞는 것을 고르십시오.


Câu hỏi 2 (2 điểm):

35 nghe

26. 들은 내용으로 맞는 것을 고르십시오.


Câu hỏi 3 (2 điểm):

35 nghe

※ [27~28] 다음을 듣고 물음에 답하십시오. (각 2점)

27. 여자가 남자에게 말하는 의도를 고르십시오.


Câu hỏi 4 (2 điểm):

35 nghe

28. 들은 내용으로 맞는 것을 고르십시오.


Câu hỏi 5 (2 điểm):

35 nghe

※ [29~30] 다음을 듣고 물음에 답하십시오. (각 2점)

29. 남자는 누구인지 고르십시오.


Câu hỏi 6 (2 điểm):

35 nghe

※ [31~32] 다음을 듣고 물음에 답하십시오. (각 2점)

31. 남자의 생각으로 맞는 것을 고르십시오.


Câu hỏi 7 (2 điểm):

35 nghe

32. 남자의 태도로 맞는 것을 고르십시오.


Câu hỏi 8 (2 điểm):

35 nghe

※ [33~34] 다음을 듣고 물음에 답하십시오. (각 2점)

33. 무엇에 대한 내용인지 맞는 것을 고르십시오.


Câu hỏi 9 (2 điểm):

35 nghe

34. 들은 내용으로 맞는 것을 고르십시오.


Câu hỏi 10 (2 điểm):

35 nghe

※ [35~36] 다음을 듣고 물음에 답하십시오. (각 2점)

35. 남자는 무엇을 하고 있는지 고르십시오.


Câu hỏi 11 (2 điểm):

35 nghe

36. 들은 내용으로 맞는 것을 고르십시오.


Câu hỏi 12 (2 điểm):

35 nghe

※ [37~38] 다음은 교양 프로그램입니다. 잘 듣고 물음에 답하십시오.(각 2점)

37. 남자의 중심 생각으로 맞는 것을 고르십시오.


Câu hỏi 13 (2 điểm):

35 nghe

38. 들은 내용과 일치하는 것을 고르십시오.


Câu hỏi 14 (2 điểm):

35 nghe

※ [39~40] 다음은 대담입니다. 잘 듣고 물음에 답하십시오. (각 2점)

39. 이 대화 앞의 내용으로 알맞은 것을 고르십시오.


Câu hỏi 15 (2 điểm):

35 nghe

40. 들은 내용과 일치하는 것을 고르십시오.


Câu hỏi 16 (2 điểm):

35 nghe

※ [41~42] 다음은 강연입니다. 잘 듣고 물음에 답하십시오. (각 2점)

41. 들은 내용과 일치하는 것을 고르십시오.


Câu hỏi 17 (2 điểm):

35 nghe

42. 남자의 중심 생각으로 맞는 것을 고르십시오.


Câu hỏi 18 (2 điểm):

35 nghe

※ [43~44] 다음은 다큐멘터리입니다. 잘 듣고 물음에 답하십시오. (각 2점)

43. 겨울철 둠벙에 물이 없는 이유로 맞는 것을 고르십시오.


Câu hỏi 19 (2 điểm):

35 nghe

44. 이 이야기의 중심 내용으로 맞는 것을 고르십시오.


Câu hỏi 20 (2 điểm):

35 nghe

※ [45~46] 다음은 강연입니다. 잘 듣고 물음에 답하십시오. (각 2점)

45. 들은 내용과 일치하는 것을 고르십시오.


Câu hỏi 21 (2 điểm):

35 nghe

46. 여자의 태도로 가장 알맞은 것을 고르십시오.


Câu hỏi 22 (2 điểm):

35 nghe

※ [47~48] 다음은 대담입니다. 잘 듣고 물음에 답하십시오. (각 2점)

47. 들은 내용과 일치하는 것을 고르십시오.


Câu hỏi 23 (2 điểm):

35 nghe

48. 남자의 태도로 가장 알맞은 것을 고르십시오.


Câu hỏi 24 (2 điểm):

35 nghe

※ [49~50] 다음은 강연입니다. 잘 듣고 물음에 답하십시오. (각 2점)

49. 들은 내용과 일치하는 것을 고르십시오.


Câu hỏi 25 (2 điểm):

35 nghe

50. 여자의 태도로 가장 알맞은 것을 고르십시오.


0 bình luận