Topik 5,6 - Đề 47 nghe -Hàn ngữ SHB

Topik 5,6 - Đề 47 nghe

Bạn có thể làm lại bài kiểm tra nhiều lần.
Chúc bạn may mắn!


Số câu hỏi: 26

Thời gian làm bài: 45 phút 0 giây

Câu hỏi 1 (2 điểm):

47.Nghe

※ [25~26]다음을 듣고 물음에 답하십시오.(각 2점)

25.남자의 중심 생각으로 맞는 것을 고르십시오.


Câu hỏi 2 (2 điểm):

47.Nghe

26.들은 내용으로 맞는 것을 고르십시오.


Câu hỏi 3 (2 điểm):

47.Nghe

※ [27~28]다음을 듣고 물음에 답하십시오.(각 2점)

27.여자가 남자에게 말하는 의도를 고르십시오


Câu hỏi 4 (2 điểm):

47.Nghe

28.들은 내용으로 맞는 것을 고르십시오.


Câu hỏi 5 (2 điểm):

47.Nghe

※ [29~30]다음을 듣고 물음에 답하십시오.(각 2점)

29.남자는 누구인지 고르십시오.


Câu hỏi 6 (2 điểm):

47.Nghe

30.들은 내용으로 맞는 것을 고르십시오.


Câu hỏi 7 (2 điểm):

47.Nghe

※ [31~32]다음을 듣고 물음에 답하십시오.(각 2점)

31.남자의 생각으로 맞는 것을 고르십시오.


Câu hỏi 8 (2 điểm):

47.Nghe

32.남자의 태도로 맞는 것을 고르십시오.


Câu hỏi 9 (2 điểm):

47.Nghe

※ [33~34]다음을 듣고 물음에 답하십시오.(각 2점)

33.무엇에 대한 내용인지 맞는 것을 고르십시오.


Câu hỏi 10 (2 điểm):

47.Nghe

34.들은 내용으로 맞는 것을 고르십시오.


Câu hỏi 11 (2 điểm):

47.Nghe

※ [35~36]다음을 듣고 물음에 답하십시오.(각 2점)

35.남자는 무엇을 하고 있는지 고르십시오.


Câu hỏi 12 (2 điểm):

47.Nghe

36.들은 내용으로 맞는 것을 고르십시오.


Câu hỏi 13 (2 điểm):

47.Nghe

※ [37~38]다음은 교양 프로그램입니다.잘 듣고 물음에 답하십시오.(각 2점)

37.남자의 중심 생각을 고르십시오.


Câu hỏi 14 (2 điểm):

47.Nghe

38.들은 내용과 일치하는 것을 고르십시오.


Câu hỏi 15 (2 điểm):

47.Nghe

※ [39~40]다음은 대담입니다.잘 듣고 물음에 답하십시오.(각 2점)

39.이 담화 앞의 내용으로 알맞은 것을 고르십시오.


Câu hỏi 16 (2 điểm):

47.Nghe

40.들은 내용과 일치하는 것을 고르십시오.


Câu hỏi 17 (2 điểm):

47.Nghe

※ [41~42]다음은 강연입니다.잘 듣고 물음에 답하십시오.(각 2점)

41.여자의 중심 생각으로 맞는 것을 고르십시오.


Câu hỏi 18 (2 điểm):

47.Nghe

42.들은 내용과 일치하는 것을 고르십시오.


Câu hỏi 19 (2 điểm):

47.Nghe

※ [43~44]다음은 다큐멘터리입니다.잘 듣고 물음에 답하십시오.(각 2점)

43.이 이야기의 중심 내용으로 맞는 것을 고르십시오.


Câu hỏi 20 (2 điểm):

47.Nghe

44.많은 주요 도시가 판의 경계에 있는 이유로 맞는 것을 고르십시오.


Câu hỏi 21 (2 điểm):

47.Nghe

※ [45~46]다음은 강연입니다.잘 듣고 물음에 답하십시오.(각 2점)

45.들은 내용과 일치하는 것을 고르십시오.


Câu hỏi 22 (2 điểm):

47.Nghe

46.여자의 태도로 가장 알맞은 것을 고르십시오.


Câu hỏi 23 (2 điểm):

47.Nghe

※ [47~48]다음은 대담입니다.잘 듣고 물음에 답하십시오.(각 2점)

47.들은 내용과 일치하는 것을 고르십시오.


Câu hỏi 24 (2 điểm):

47.Nghe

48.남자가 말하는 방식으로 가장 알맞은 것을 고르십시오.


Câu hỏi 25 (2 điểm):

47.Nghe

※ [49~50]다음은 강연입니다.잘 듣고 물음에 답하십시오.(각 2점)

49.들은 내용과 일치하는 것을 고르십시오


Câu hỏi 26 (2 điểm):

47.Nghe

50.여자가 말하는 방식으로 가장 알맞은 것을 고르십시오.


0 bình luận