Topik 5,6 - Đề 60 nghe -Hàn ngữ SHB

Topik 5,6 - Đề 60 nghe

Bạn có thể làm lại bài kiểm tra nhiều lần.
Chúc bạn may mắn!


Số câu hỏi: 26

Thời gian làm bài: 45 phút 0 giây

Câu hỏi 1 (2 điểm):

60.Nghe

※ [25~26] 다음을 듣고 물음에 답하십시오. (각 2점)

25. 남자의 중심 생각으로 알맞은 것을 고르십시오.


Câu hỏi 2 (2 điểm):

60.Nghe

26. 들은 내용으로 맞는 것을 고르십시오.


Câu hỏi 3 (2 điểm):

60.Nghe

※ [27~28] 다음을 듣고 물음에 답하십시오. (각 2점)

27. 남자가 여자에게 말하는 의도를 고르십시오


Câu hỏi 4 (2 điểm):

60.Nghe

28. 들은 내용으로 맞는 것을 고르십시오.


Câu hỏi 5 (2 điểm):

60.Nghe

※ [29~30] 다음을 듣고 물음에 답하십시오. (각 2점)

29. 남자는 누구인지 맞는 것을 고르십시오.


Câu hỏi 6 (2 điểm):

60.Nghe

30. 들은 내용으로 맞는 것을 고르십시오


Câu hỏi 7 (2 điểm):

60.Nghe

※ [31~32] 다음을 듣고 물음에 답하십시오. (각 2점)

31. 남자의 생각으로 알맞은 것을 고르십시오.


Câu hỏi 8 (2 điểm):

60.Nghe

32. 남자의 태도로 알맞은 것을 고르십시오.


Câu hỏi 9 (2 điểm):

60.Nghe

[33~34] 다음을 듣고 물음에 답하십시오. (각 2점)

33. 무엇에 대한 내용인지 맞는 것을 고르십시오Câu hỏi 10 (2 điểm):

60.Nghe

34. 들은 내용으로 맞는 것을 고르십시오.


Câu hỏi 11 (2 điểm):

60.Nghe

※ [35~36] 다음을 듣고 물음에 답하십시오. (각 2점)

35. 남자는 무엇을 하고 있는지 고르십시오.


Câu hỏi 12 (2 điểm):

60.Nghe

36. 들은 내용으로 맞는 것을 고르십시오.


Câu hỏi 13 (2 điểm):

60.Nghe

※ [37~38] 다음은 교양 프로그램입니다. 잘 듣고 물음에 답하십시오. (각 2점)

37. 여자의 중심 생각으로 알맞은 것을 고르십시오.


Câu hỏi 14 (2 điểm):

60.Nghe

38. 들은 내용과 일치하는 것을 고르십시오.


Câu hỏi 15 (2 điểm):

60.Nghe

※ [39~40] 다음은 대담입니다. 잘 듣고 물음에 답하십시오. (각 2점)

39. 이 담화 앞의 내용으로 알맞은 것을 고르십시오


Câu hỏi 16 (2 điểm):

60.Nghe

40. 들은 내용과 일치하는 것을 고르십시오.


Câu hỏi 17 (2 điểm):

60.Nghe

※ [41~42] 다음은 강연입니다. 잘 듣고 물음에 답하십시오. (각 2점)

41. 이 강연의 중심 내용으로 맞는 것을 고르십시오.


Câu hỏi 18 (2 điểm):

60.Nghe

42. 들은 내용과 일치하는 것을 고르십시오.


Câu hỏi 19 (2 điểm):

60.Nghe

※ [43~44] 다음은 다큐멘터리입니다. 잘 듣고 물음에 답하십시오. (각 2점)

43. 이 이야기의 중심 내용으로 맞는 것을 고르십시오


Câu hỏi 20 (2 điểm):

60.Nghe

44. 이 나뭇잎을 일반 동물들이 꺼리는 이유로 맞는 것을 고르십시오.


Câu hỏi 21 (2 điểm):

60.Nghe

※ [45~46] 다음은 강연입니다. 잘 듣고 물음에 답하십시오. (각 2점)

45. 들은 내용과 일치하는 것을 고르십시오.


Câu hỏi 22 (2 điểm):

60.Nghe

46. 여자의 말하는 방식으로 가장 알맞은 것을 고르십시오


Câu hỏi 23 (2 điểm):

60.Nghe

※ [47~48] 다음은 대담입니다. 잘 듣고 물음에 답하십시오. (각 2점)

47. 들은 내용과 일치하는 것을 고르십시오


Câu hỏi 24 (2 điểm):

60.Nghe

48. 남자의 태도로 가장 알맞은 것을 고르십시오


Câu hỏi 25 (2 điểm):

60.Nghe

※ [49~50] 다음은 강연입니다. 잘 듣고 물음에 답하십시오. (각 2점)

49. 들은 내용과 일치하는 것을 고르십시오.


Câu hỏi 26 (2 điểm):

60.Nghe

50. 여자의 태도로 가장 알맞은 것을 고르십시오


0 bình luận